Benvingut a la pàgina web de CAN MASSA, ubicada sota la URL http://www.canmassa.com (en endavant la pàgina web). A continuació, li exposem els termes i les condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els usuaris d’aquesta. La navegació a través d’aquesta pàgina web li confereix la condició d’usuari de la mateixa. És per això que li aconsellem una atenta lectura per tal de realitzar-ne un ús correcte, doncs tota utilització contraria a la prevista aquí queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats en front al seu titular.

A través d’aquesta pàgina web es facilita als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació necessària, relativa als serveis i solucions de CAN MASSA relacionats amb la seva activitat empresarial.

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que JOSEP MASSA ROURA és el propietari de la pàgina web.

La informació i els continguts que es recullen en aquesta són propietat de JOSEP MASSA. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús diferent del previst aquí, queda totalment prohibida.

JOSEP MASSA ROURA, amb DNI 40.512.395-B, i domicili al c/ Vell, núm. 2, de 17120 – LA PERA (GIRONA).

2. Condicions d’accés, utilització i funcionament de la Pàgina web

L’accés a la pàgina web és lliure.
Com a usuari de la pàgina web ha de realitzar un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de JOSEP MASSA ROURA

Queda prohibit que els usuaris o tercers realitzin qualsevol acció (inclusive la introducció o la difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la pàgina web, així com que intervinguin o provoquin alteracions en el correu electrònic, reservant-se JOSEP MASSA ROURA el dret a excloure de l’accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

En tot cas, JOSEP MASSA ROURA es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la seva pàgina web, en el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com de modificar o actualitzar informacions, continguts i condicions d’accés de la mateixa.

En la mesura en què això sigui raonadament possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de trànsit baix, sense perjudici de la facultat discrecional de JOSEP MASSA ROURA per a dur-les a terme en qualsevol moment.

3. Enllaços

En el supòsit que a la present pàgina web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Intenet, JOSEP MASSA ROURA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts.

En cap cas, JOSEP MASSA ROURA assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni assegurarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió, o participació amb les entitats connectades.

4. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de pàgina, etc) són titularitat de JOSEP MASSA ROURA i han estat cedides a aquesta pel seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.

JOSEP MASSA ROURA fa expressa reserva en front als usuaris i tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

5. Tractament de dades de caràcter personal i política de privacitat

A continuació li oferim el quadre-resum de la nostra política de privacitat, però pot ampliar aquesta informació, en el següent link

Responsable del tractament
JOSEP MASSA ROURA
C/ Vell, 2
17120 – La Pera (Girona)
DNI
40512395B
Finalitats principals del tractament
-Oferir-li informació dels nostres serveis.
Bases Legitimadores del tractament
-Execució del contracte de prestació de serveis.
Destinataris principals
-JOSEP MASSA ROURA
Drets
-accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-revocació del consentiment prestat.
Procedència
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).
Transferències Internacionals de Dades
-No previstes
Delegat de protecció de Dades
-No procedeix

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes, i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, a l’efecte d’evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant sol·licitud a JOSEP MASSA ROURA per escrit dirigint-se a la direcció de correu electrònic canmassa@canmassa.com adjuntant copia del seu DNI o passaport.

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació a la present pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetrà, amb renuncia expressa al fur que pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de GIRONA.

© 2018 JOSEP MASSA ROURA Tots els drets reservats