En compliment de la obligació prevista a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, l’informem del següent:

1.-Informació Bàsica
Responsable del tractament
JOSEP MASSA ROURA
C/ Vell, 2
17120 – La Pera (Girona)
DNI
40512395B
Finalitats principals del tractament
-Oferir-li informació dels nostres serveis.
Bases Legitimadores del tractament
-Execució del contracte de prestació de serveis.
Destinataris principals
-JOSEP MASSA ROURA
Drets
-accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
-revocació del consentiment prestat.
Procedència
-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).
Transferències Internacionals de Dades
-No previstes
Delegat de protecció de Dades
-No procedeix

2.-Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament
JOSEP MASSA ROURA, amb DNI 40512395B, i domicili a LA PERA, c/ Vell, núm. 2, codi postal 17120.

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant un mail dirigit al correu canmassa@canmassa.com o bé trucant al telèfon 972.48.83.26 o 629.04.72.23.

Per tal de conèixer el cost de la trucada des d’una Red fixa/mòbil ha de consultar amb el seu operador.

3.- Categories de dades que tractem
JOSEP MASSA ROURA únicament tracta les dades següents:

Dades identificatives de la navegació per la nostra Web: Direcció IP.

4.-Amb quines finalitats tractem les seves dades?
JOSEP MASSA ROURA tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica i/o manual per a les següents finalitats:

-Oferir-li informació dels nostres serveis.

5.-Bases legitimadores pel tractament de les seves dades
Per a la remissió d’informació dels nostres serveis, la base legitimadora és el tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part.

6.-Destinatari de les dades
JOSEP MASSA ROURA

7.-Termini de conservació de les dades
Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una durada diferent.

8.-Drets que l’assisteixen
Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

9.-Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?
JOSEP MASSA ROURA tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària, que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.
En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

Funcions i obligacions de personal
Registre d’esdeveniments
Gestió de suports i documents
Control d’Accés
Identificació i autenticació
Copia de seguretat i recuperació

No obstant, en altres casos, JOSEP MASSA ROURA adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’Usuari o Client.

10.-Canvis a la política de privacitat
JOSEP MASSA ROURA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat amb el fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Última actualització: 30 de agost de 2018

© 2018 JOSEP MASSA ROURA Tots els drets reservats